معنی و ترجمه کلمه accident به فارسی accident یعنی چه

accident


اتفاق ، : )adj.& n.(حادثه ،سانحه ،واقعه ناگوار،مصيبت ناگهانى ،تصادف اتومبيل ،(طب )علامت بد مرض ،(من ).صفت عرضى)arazy(،شيى ء،(در نشان خانوادگى )علامت سلاح ،(د).صرف ،عارضه صرفى ،اتفاقى ،تصادفى ،ضمنى ،عارضه( در فلسفه)،پيشامد
علوم مهندسى : مصادف ت
معمارى : حادثه
قانون ـ فقه : حادثه
روانشناسى : حادثه
بازرگانى : حادثه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها