معنی و ترجمه کلمه acclimatization به فارسی acclimatization یعنی چه

acclimatization


اقليم پذيرى ،هم هوايى ، )=acclimatation(توافق با اب و هواى يک محيط،خو گرفتگى ،سازش ،(با اب هواى تازه)
شيمى : سازش با محيط
زيست شناسى : بوم پذيرى
ورزش : سازش با محيط،عادت کردن به هواى کوهستان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها