معنی و ترجمه کلمه accountability به فارسی accountability یعنی چه

accountability


ذيحساب بودن ،ذيحسابى ،جوابگويى
علوم نظامى : مسئوليت نگهدارى سوابق پولى و مالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها