معنی و ترجمه کلمه ace به فارسی ace یعنی چه

ace


افسرى که بيش از 5 پرواز دارد،تک خال اس ،خلبان ماهر و متهور،پيش کسوت ،اس ،نقطه ،درشرف ،ذره اى مانده(به)،(مج ).ستاره يا قهرمان تيم هاى بازى ،رتبه ء اول ،خـلبانى که حداقل 5 هواپيماى دشمن راسرنگون کرده باشد،تک خال زدن ،(ش ).پيشوندى ازکلمه acetic بمعنى( داراى جوهر سرکه )ميباشد که بصورت ترکيب با سايرکلمات ميايد
ورزش : امتياز سرويس
علوم نظامى : برتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها