معنی و ترجمه کلمه achromatic color response به فارسی achromatic color response یعنی چه

achromatic color response


پاسخ رنگ بى فام( در رورشاخ)
روانشناسى : پاسخ رنگ بى فام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها