معنی و ترجمه کلمه achromatize به فارسی achromatize یعنی چه

achromatize


رنگ ناپذير کردن ،بى رنگ کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها