معنی و ترجمه کلمه acknowledgement به فارسی acknowledgement یعنی چه

acknowledgement


تاييد،تصديق ،اعلام وصول ،رسيد،اعلاميه ،اقرار،خبر وصول نامه ،سپاسگزارى
کامپيوتر : تصديق
قانون ـ فقه : اقرار
بازرگانى : اعلاميه ،اگهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها