معنی و ترجمه کلمه acriflavine hydrochloride به فارسی acriflavine hydrochloride یعنی چه

acriflavine hydrochloride


شيمى : اکريفلاوين هيدروکلرايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها