معنی و ترجمه کلمه acromastitis به فارسی acromastitis یعنی چه

acromastitis


(طب ).اماس نوک پستان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها