معنی و ترجمه کلمه acroparesthesia به فارسی acroparesthesia یعنی چه

acroparesthesia


روانشناسى : نابهنجارى بساوشى در اندامهاى انتهايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها