معنی و ترجمه کلمه action potential به فارسی action potential یعنی چه

action potential


پتانسيل عمل
روانشناسى : پتانسيل عمل
ورزش : پتانسيل کار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها