معنی و ترجمه کلمه action potential به فارسی action potential یعنی چه

action potential


پتانسيل عمل
روانشناسى : پتانسيل عمل
ورزش : پتانسيل کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها