معنی و ترجمه کلمه addict به فارسی addict یعنی چه

addict


: )vt.& n.(خو دادن ،اعتياد دادن ،عادى کردن ، : )n.(خو گرفتگى ،عادت ،اعتياد، : )adj.(خو گرفته ،معتاد
قانون ـ فقه : معتاد
روانشناسى : معتاد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها