معنی و ترجمه کلمه address variable به فارسی address variable یعنی چه

address variable


متغير نشانى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها