معنی و ترجمه کلمه adjustable به فارسی adjustable یعنی چه

adjustable


قابل تنظيم ،تعديل پذير،تنظيم پذير
علوم مهندسى : قابل تطبيق

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها