معنی و ترجمه کلمه administration به فارسی administration یعنی چه

administration


اداره امور يکانها،اداره کردن ،اجرا کردن ،اداره ء کل ،حکومت ،اجرا،الغاء،سوگند دادن ،(حق ).تصفيه ،وصايت ،تقسيمات جزء وزارتخانه ها در شهرها،فرمدارى
روانشناسى : مديريت
علوم نظامى : مديريت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها