معنی و ترجمه کلمه administrator به فارسی administrator یعنی چه

administrator


فرمدار،رئيس ،(حق ).مدير تصفيه ،وصى و مجرى
قانون ـ فقه : متولى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها