معنی و ترجمه کلمه admiralty (rn) به فارسی admiralty (rn) یعنی چه

admiralty (rn)


وزارت دريادارى
علوم دريايى : syn : navy department )USN(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها