معنی و ترجمه کلمه advance به فارسی advance یعنی چه

advance


پيش رفتن ،پيش افتادن ،پيش افتادگى ،پيشروى بسوى دروازه ،راهيابى به دور بعد پيشروى( شمشيربازى)،پيش شرداخت ،مقدم ،پيشروى کردن ،ترقى کردن ،پيش پرداخت ،عالى ،پيش برق( موتورى)،ترقى مساعده ،وام ، : )n.& vt & vi(پيشروى ،پيشرفت ،پيش بردن ،جلو بردن ،جلو رفتن ،ترقى دادن ،ترفيع رتبه دادن ،تسريع کردن ،اقامه کردن ،پيشنهاد کردن ،طرح کردن ،مساعده دادن ،مساعده ، : )adj.(از پيش فرستاده شده ،قبلا تهيه شده ،قبلا تجهيز شده
علوم مهندسى : پيشروى
بازرگانى : اعتبار،پيش پرداخت
ورزش : راندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها