معنی و ترجمه کلمه advanced به فارسی advanced یعنی چه

advanced


عالى ،جلويى ، : )adj.(پيشرفته ،ترقى کرده ،پيش افتاده ،جلوافتاده
کامپيوتر : Data Communication Control Protocolپروتکل پيشرفته کنترل ارتباطات
روانشناسى : پيشرفته
علوم نظامى : مقدم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها