معنی و ترجمه کلمه advancement in rating به فارسی advancement in rating یعنی چه

advancement in rating


علوم نظامى : ارتقاء درجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها