معنی و ترجمه کلمه advection به فارسی advection یعنی چه

advection


فررفت ،(جغ ).پهن رفت ،حرکت افقى توده اى ازهوا دراثر تغييردرجه ء حرارت
زيست شناسى : جابجايى افقى هوا
علوم هوايى : جابجايى و حرکت طبقات اتمسفرى بصورت افقى و تحت تاثير گرما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها