معنی و ترجمه کلمه advising of credit به فارسی advising of credit یعنی چه

advising of credit


بازرگانى : ابلاغ اعتبار

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها