معنی و ترجمه کلمه aerated concrete به فارسی aerated concrete یعنی چه

aerated concrete


بتن هواداده ،بتن هوادار،بتن اسفنجى
معمارى : بتن متخلخل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها