معنی و ترجمه کلمه aerographer به فارسی aerographer یعنی چه

aerographer


کمک افسر هواشناسى ،(ن.د ).شخصى که وضع هوا و امواج را به کشتى گزارش ميدهد،هواشناسى کشتى
علوم نظامى : ثبات هواشناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها