معنی و ترجمه کلمه aerospace projection operations به فارسی aerospace projection operations یعنی چه

aerospace projection operations


عمليات مخصوص گسترش منطقه فضاى هوايى ،عمليات مخصوص توسعه منطقه فضاى هوايى
علوم نظامى : بالاى منطقه عمليات

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها