معنی و ترجمه کلمه aesthetics به فارسی aesthetics یعنی چه

aesthetics


زيبايى شناسى ،زيبايى گرايى ،مبحث( هنرهاى زيبا)
روانشناسى : زيبايى شناسى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها