معنی و ترجمه کلمه affirmance به فارسی affirmance یعنی چه

affirmance


اظهار( قطعى) ،اظهارسخنى بقيدراستى وقطعيت بى انکه سوگندى بخورند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها