معنی و ترجمه کلمه affluent به فارسی affluent یعنی چه

affluent


سرشار،ريزابه ،ريزنده ،رودخانه اى که به داخل رودخانه بزرگتر يا درياچه بريزد،فراوان ،دولتمند
عمران : رود فرعى
معمارى : شاخه رود
زيست شناسى : ريزنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها