معنی و ترجمه کلمه ageing of magnet به فارسی ageing of magnet یعنی چه

ageing of magnet


الکترونيک : پير شدن مغناطيس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها