معنی و ترجمه کلمه aid به فارسی aid یعنی چه

aid


دستيار،معاون ،کمک کردن ،يارى کردن ،مساعدت کردن ،پشتيبانى کردن ،حمايت کردن ،کمک ،يارى ،حمايت ،همدست ،بردست ،ياور،مدد کار
ورزش : کشيدن لگام اسب
علوم نظامى : وسايل کمکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها