معنی و ترجمه کلمه aim به فارسی aim یعنی چه

aim


هدف کلى ، : )vt.& vi.(دانستن ،فرض کردن ،ارزيابى کردن ،شمردن ،نائل شدن(به)،به نتيجه رسيدن ،قراول رفتن ،قصد داشتن ،هدف گيرى کردن ،نشانه گرفتن : )n.(.حدس ،گمان ،جهت ،ميدان ،مراد،راهنمايى ،رهبرى ،نشان ،هدف ،مقصد
قانون ـ فقه : قصد
روانشناسى : هدف
بازرگانى : منظور
ورزش : هدفگيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها