معنی و ترجمه کلمه air movement of patients به فارسی air movement of patients یعنی چه

air movement of patients


ترابرى بيماران از طريق هوا
علوم نظامى : ترابرى هوايى بيماران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها