معنی و ترجمه کلمه air survey photography به فارسی air survey photography یعنی چه

air survey photography


علوم نظامى : عکسبردارى تجسسى هوايى عکسبردارى اکتشافى هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها