معنی و ترجمه کلمه aircraft arresting به فارسی aircraft arresting یعنی چه

aircraft arresting


دستگاه بازدارنده هواپيما از حرکت
علوم نظامى : دستگاه مهار هواپيما


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها