معنی و ترجمه کلمه algebriac notation به فارسی algebriac notation یعنی چه

algebriac notation


نمادگذارى جبرى
ورزش : ثبت حرکات شطرنج با استفاده نمادهاى جبرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها