معنی و ترجمه کلمه aliquot به فارسی aliquot یعنی چه

aliquot


(ر ).عادکننده ،بدوقسمت مساوى تقسيم کردن ،کسرى)fractional(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها