معنی و ترجمه کلمه allowable stress (am) به فارسی allowable stress (am) یعنی چه

allowable stress (am)


تنش قابل قبول
معمارى : تنش مجاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها