معنی و ترجمه کلمه allowance به فارسی allowance یعنی چه

allowance


اعطاء،پاداش ،تخفيف ،مزايا،سهميه ،ميزان مجاز،جيره حق معاش ،کمک هزينه ،مقررى ،فوق العاده و هزينه ء سفر،مدد معاش ،جيره دادن ،فوق العاده دادن
علوم مهندسى : فوق العاده
بازرگانى : مقررى ،مستمرى
ورزش : تخفيف وزن بار اسب
ع لوم هوايى : اختلاف يا لقى عمدى بين ابعاد و اجزاء جفت شونده
علوم نظامى : اجازه دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها