معنی و ترجمه کلمه alternating به فارسی alternating یعنی چه

alternating


متناوب ،تناوبى
روانشناسى : متناوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها