معنی و ترجمه کلمه alternator به فارسی alternator یعنی چه

alternator


ماشين جريان متناوب ژنراتور جريان متناوب ،مولد جريان متناوب ،متناوب ساز،تناوبگر،(برق )دستگاه توليد برق متناوب ،الترناتور
علوم مهندسى : دينام جريان متناوب
الکترونيک : تناوب گر
روانشناسى : تناوبگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها