معنی و ترجمه کلمه altitude separation به فارسی altitude separation یعنی چه

altitude separation


اختلاف ارتفاع سطوح مبناى ارتفاع
علوم نظامى : حد سطوح مبناى ارتفاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها