معنی و ترجمه کلمه aluminium به فارسی aluminium یعنی چه

aluminium


symb : Al، )=aluminum(فلز الومينيوم ،الومينيوم بنام اختصارى)Al(
علوم مهندسى : الومينيوم
الکترونيک : الومينيم
شيمى : الومينيوم
علوم هوايى : الومينيوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها