معنی و ترجمه کلمه ammunition data card به فارسی ammunition data card یعنی چه

ammunition data card


علوم نظامى : کارت مشخصات مهمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها