معنی و ترجمه کلمه ammunition day of supply به فارسی ammunition day of supply یعنی چه

ammunition day of supply


علوم نظامى : روز اماد مهمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها