معنی و ترجمه کلمه an outrage upon justice به فارسی an outrage upon justice یعنی چه

an outrage upon justice


بيعدالتى ،پايمال سازى حق ديگران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها