معنی و ترجمه کلمه anagogy به فارسی anagogy یعنی چه

anagogy


تعالى روحى ،بزرگى معنوى ،ارتقاء فکر بعالم علوى ،تفسير روحانى و صوفيانه ء مطالب مذهبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها