معنی و ترجمه کلمه anagram به فارسی anagram یعنی چه

anagram


قلب ،تحريف ،(بديع )مقلوب ،تشکيل لغت يا جمله اى از درهم ريختن کلمات يا لغات جمله ء ديگر
علوم نظامى : استفاده از ترکيب رمزها براى کشف پيام کشف پيام با استفاده از رمزهاى مرکب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها