معنی و ترجمه کلمه animalculum به فارسی animalculum یعنی چه

animalculum


جانور ذره بينى ، )pl.animalcules & animalcula(جانور کوچک ،حيوانک
زيست شناسى : جانور ريزه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها