معنی و ترجمه کلمه annual report به فارسی annual report یعنی چه

annual report


بازرگانى : گزارش ساليانه ،گزارش سالانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها