معنی و ترجمه کلمه annual به فارسی annual یعنی چه

annual


ساليانه ،يک ساله
عمران : ساليانه
قانون ـ فقه : سالانه
علوم نظامى : ساليانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها